Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

 

 

ฝ่ายนิเทศและประเมินผลการศึกษา

ฝ่ายนิเทศและประเมินผล

 

นางนิชาภา  เวฬุวันรักษ์

นักบริหารการศึกษาต้น

หัวหน้าฝ่ายนิเทศและประเมินผล

 


 

นางอภันตรี   พรรณาสุระ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 


 ja

นางสาวทัดหทัย   ไกรยสวน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

 


 

 

 

นายชัยทวี  คงคูณ

คนงานทั่วไป