Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

 

 
IMAGE พิธีปิดการแข่งขันกีฬาวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล
Monday, 21 October 2013
                                         วันที่ 22 สิงหาคม 2561 นายชาติชาย... Read More...
IMAGE พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล
Monday, 21 October 2013
                                         วันที่ 20  สิงหาคม 2561 นายชาติชาย... Read More...
IMAGE เปิดงาน ตลาดนัดวิชาการ เปิดประตูสู่อาเซียน โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม
Monday, 21 October 2013
                                         วันที่ 30 สิงหาคม 2561 นายชาติชาย... Read More...
IMAGE แถลงข่าวงานประมูลทะเบียนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด
Monday, 21 October 2013
                                         วันที่ 8  มีนาคม 2561 นายชาติชาย... Read More...
IMAGE โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคมรับการประเมินโรงเรียนพอเพียง
Monday, 21 October 2013
                   วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม... Read More...
IMAGE กิจกรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุ
Tuesday, 30 April 2019
                วันที่ 30 เมษายน 2562 อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด... Read More...
IMAGE กิจกรรมส่งมอบหนังสือ
Thursday, 01 August 2019
             วันนี้ 1 ส.ค. 2562 TK park Roi Et... Read More...
IMAGE อบจ.ร้อยเอ็ด พบประชาชน 21 ก.พ.61
Monday, 21 October 2013
                                          วันที่ 21 กุมภาพันธ์  2561... Read More...
IMAGE อบจ.ร้อยเอ็ด พบประชาชน 7 มีนาคม 2561
Monday, 21 October 2013
                                          วันที่ 7  มีนาคม  2561  กองการศึกษา... Read More...
IMAGE อบจ.ร้อยเอ็ดพบประชาชน วันที่ 14 มี.ค. 2561
Thursday, 01 March 2018
                                          วันที่ 14  มีนาคม  2561  กองการศึกษา... Read More...
IMAGE อบจ.ร้อยเอ็ดพบประชาชน วันที่ 19 ธันวาคม 2561
Monday, 19 November 2018
                                             วันที่ 19  ธันวาคม  2561... Read More...
IMAGE อบจ.ร้อยเอ็ดพบประชาชน วันที่ 28 พ.ย. 2561
Thursday, 29 November 2018
                                             วันที่ 28  พฤศจิกายน  2561... Read More...
IMAGE ปรับปรุงลอกทางระบายน้ำสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด
Monday, 21 October 2013
                                          วันที่ 13   มกราคม  2561  นายชาติชาย... Read More...
IMAGE โครงการ Introduction Course One ASIA One Goal
Monday, 21 October 2013
                                          วันที่ 5   มีนาคม  2561... Read More...

wisdw

cost31

 

 

 

 

time 

 

1. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 135/2563 เรื่อง รายชื่อนักศึกษาซึ่งเป็น

   ผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับทุนการศึกษาฯ

2. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 136/2563 เรื่อง รายชื่อนักนักเรียนเป็น

    ผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับทุนการศึกษาฯ

3. ดาวน์โหลดเอกสารใบรอบรองภาพถ่ายสภาพบ้าน  คลิก

4. ดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ  คลิก

5. ดาวน์โหลดเอกสารใบสำคัญรับเงิน คลิก

6. กำหนดการ คลิก 

7. หนังสือแจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน

8. หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการมอบทุนฯ คลิก

*******************************************************************************************

สถานที่รับทุน หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด  ถนนรัฐกิจไคลคลา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

 Location locationQr

Map 

 

 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด              เบอร์โทรศัพท์  043-516715

ผู้ประสานงาน  1. ดร.ทรงศักดิ์  ทุงจันทร์            เบอร์โทรศัพท์   08 - 1689-3979

                        2. นางนิชาภา   เวฬุวันรักษ์         เบอร์โทรศัพท์   06-2696-3591

                        3. นายเสฎฐวุฒิ  ฝ่ายพลแสน     เบอร์โทรศัพท์   08 - 9623-3332                     

                        4. นางอภันตรี   พรรณาสุระ         เบอร์โทรศัพท์  06-5094-5474                       

                        5. นางสาวทัดหทัย    ไกรยสวน  เบอร์โทรศัพท์  09-5662-2365  

 

 

IMAGE โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
Friday, 23 August 2019
                วันที่  23  สิงหาคม 2562  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 Read More...
IMAGE โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
Wednesday, 27 February 2019
                 ระหว่างวันที่ 21 - 27 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายชาติชาย ชมเชี่ยวชาญ รองปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด รกน.ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นหัวหน้าคณะกรรมการประเมินเพื่อติดตาม และให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด... Read More...
IMAGE การประชุมพิจารณาคัดเลือก คัดสรรนักเรียน เพื่อรับพระราชทานทุน การศึกษา โครงการทุนการศึกษาฯ
Friday, 25 January 2019
                 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ นายธีรชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติพบปะคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในการประชุมพิจารณาคัดเลือก คัดสรรนักเรียน เพื่อรับพระราชทานทุน การศึกษา โครงการทุนการศึกษาฯ ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" รุ่นที่ 11... Read More...
IMAGE การประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 11
Friday, 15 February 2019
    วันที่ 15 กุมภาพันธ์ นายธีรชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติพบปะคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในการประชุมพิจารณาคัดเลือก คัดสรรนักเรียน เพื่อรับพระราชทานทุน การศึกษา โครงการทุนการศึกษาฯ ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562... Read More...
IMAGE ประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูในสังกัด อบจ.ร้อยเอ็ด (เชี่ยวชาญ)
Friday, 25 January 2019
           วันที่ 25 มกราคม 2562 ท่านชาติชาย ชมเชี่ยวชาญ รองปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ พร้อมคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ ประเมินผลงานทางวิชาการ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง   Read More...
IMAGE ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด
Tuesday, 22 January 2019
              วันที่ 22 มกราคม 2562 ท่านไกรศักดิ์ วรทัต ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะกรรมการจากหน่วยตรวจสอบภายใน ออกตรวจเยี่ยม ติดตามการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย การจัดทำบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษา พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา บรรยากาศเป็นไปอย่างเป็นกัลยาณมิตร Read More...
IMAGE อบรมการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ด้วย QR Code
Wednesday, 27 November 2019
          วันนี้ 27 พย. 2562. อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ไอที “อบรมการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ด้วย QR Code” ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 7 และ 8 จำนวน 187 คน ณ โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ โดยมีท่านชาติชาย ชมเชียวชาญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     Read More...
IMAGE กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ "My favourite animal
Thursday, 28 November 2019
            วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 (ช่วงเช้า) TK park Roi Et จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ "My favourite animal"ให้กับน้องๆ ศพด.บ้านโนนน้ำเงิน สังกัด อบต. หนองแวงควง อ. ศรีสมเด็จเครือข่ายของเรา      Read More...
IMAGE กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
Tuesday, 26 November 2019
            วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 (ช่วงเช้า) TK park Roi Et จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ "My favourite animal"ให้กับน้องๆ ศพด. หนองคูโคกขุมดิน สังกัด อบต. หนองแวงควง อ. ศรีสมเด็จเครือข่ายของเรา      Read More...
IMAGE ต้อนรับผู้บริหารข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
Friday, 22 November 2019
            วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น. นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายคม กนกนภากุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ต้อนรับผู้บริหารข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี มาศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดยนายสมัคร... Read More...
IMAGE อบรมการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ด้วย QR Code
Wednesday, 20 November 2019
            20 พ.ย. 62 TK park Roi Et จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ไอที "อบรมการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ด้วย QR Code " รุ่นที่ 5-6 ณ โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 145 คน      Read More...

Home

กิจกรรมอบรมการใช้สื่อหนังสือสาระท้องถิ่นของอุทยานการเรียนรู้

 

 p1d4p54it71jrclro1pt6o2je65q  

            16 กุมภาพันธ์ 2562  อุทยานการเรียนรู้ TK park ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมอบรมการใช้สื่อหนังสือสาระท้องถิ่นของอุทยานการเรียนรู้ TK park พร้อมทั้งอบรมวิธีการสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ผ่านสื่อสาระท้องถิ่นร้อยเอ็ด โดย คุณไพรวรินทร์ ขาวงาม กวีซีไรท์ ผู้แต่งบทกวีเรื่อง ภูมิบ้านภูมิเมือง เรื่องร้อยเอ็ด คุณสกุณี ณัฐพูลวัฒน์ นักเขียนเรื่องกะปอมน้อยเลาะร้อยเอ็ด และคุณระพีพรรณ พัฒนาเวช บรรณาธิการหนังสือสาระท้องถิ่น พร้อมมีการอบรมสร้างสรรค์หุ่นเงากะปอมน้อย โดย คุณมณฑาทิพย์ สุขโสภา ผู้ออกแบบตัวละครเรื่อง กะปอมน้อย ในงานนี้ นายอิสระ โพธิจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายพัฒนาเครือข่าย สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ได้มอบสื่อการเรียนรู้สาระท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ให้กับ นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อนำไปเผยแพร่และให้บริการในอุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ดอีกด้วยพร้อมทั้งมาร่วมเรียนรู้วิธีการสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ผ่านสื่อสาระท้องถิ่นร้อยเอ็ด "กะปอมน้อยเลาะร้อยเอ็ด"     

Read more: กิจกรรมอบรมการใช้สื่อหนังสือสาระท้องถิ่นของอุทยานการเรียนรู้

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนร.ร.บ้านหนองตากร้า มาเข้าชม

 

 p1d4p4ugh91il68rsamvj4v1utum  

            18 กุมภาพันธ์ 2562 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ร.ร.บ้านหนองตากร้า มาเข้าชม "นิทรรศการ FRANCE eMOTION เที่ยวไปกับแอนิเมชั่น"hงานยังมีถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562     

Read more: ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนร.ร.บ้านหนองตากร้า มาเข้าชม

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ณ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ต. เหนือเมือง อ. เมือง จ. ร้อยเอ็ด

 

 p1d4p57t8m1vc618gic6g156m16taj  

       วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 62 TK park Roi Et จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ต. เหนือเมือง อ. เมือง จ. ร้อยเอ็ด          

Read more: กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ณ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ต. เหนือเมือง อ. เมือง จ. ร้อยเอ็ด

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ณ ณ ศูนย์พัฒนา​เด็กเล็ก​บ้านดู่ องค์​การบริหาร​ส่วนตำบลบ้านดู่ อำเภออาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

 

 p1d4p5b7tjf2vnq8def17ndovqh  

          วันนี้ 25 กุมภาพันธ์​2562​ อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด​ออกให้บริการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้​ ณ ศูนย์พัฒนา​เด็กเล็ก​บ้านดู่ องค์​การบริหาร​ส่วนตำบลบ้านดู่ อำเภออาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด          

Read more: กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ณ ณ ศูนย์พัฒนา​เด็กเล็ก​บ้านดู่ องค์​การบริหาร​ส่วนตำบลบ้านดู่...

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ณโรงเรียนเมืองอาจสามารถ จ. ร้อยเอ็ด

 

 p1d4p5dmb19jp11h81k3g1gue8hnj  

   วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 62 TK park Roi Et จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเมืองอาจสามารถ จ. ร้อยเอ็ด 

Read more: กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ณโรงเรียนเมืองอาจสามารถ จ. ร้อยเอ็ด

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ณ ณ ศูนย์พัฒนา​เด็กเล็ก​บ้านลิ้นฟ้า องค์​การบริหาร​ส่วนตำบลบ้านดู่ อำเภออาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

 

 p1d4p5fu781k2i1u5j1fun7skip26  

   วันนี้ 27 กุมภาพันธ์​2562​ อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด​ออกให้บริการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้​ ณ ศูนย์พัฒนา​เด็กเล็ก​บ้านลิ้นฟ้า องค์​การบริหาร​ส่วนตำบลบ้านดู่ อำเภออาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 

Read more: กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ณ ณ ศูนย์พัฒนา​เด็กเล็ก​บ้านลิ้นฟ้า องค์​การบริหาร​ส่วนตำบลบ้านดู่...

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ณ ศูนย์พัฒนา​เด็กเล็ก​ อบต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

 

 p1d53bu5e11uhl1sbvjrh1e5m1hsf  

   วันนี้ 28 กุมภาพันธ์​2562​ อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด​จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้​ ณ ศูนย์พัฒนา​เด็กเล็ก​ อบต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

Read more: กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ณ ศูนย์พัฒนา​เด็กเล็ก​ อบต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ณ ศูนย์​พัฒนา​เด็กเล็ก​เทศบาลตำบล​โนนสวรรค์​ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

 

 p1d58r6odtigm1d42j2emhtdvun  

         วันนี้ 4 มีนาคม 2562​ อุทยาน​การ​เรียนรู้​ร้อยเอ็ด​ ออก​ให้บริการ​จัด​กิจ​กรร​มส่ง​เส​ริ​มการ​เรียนรู้​ ณ​ ศูนย์​พัฒนา​เด็กเล็ก​เทศบาลตำบล​โนนสวรรค์​ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด  

Read more: กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ณ ศูนย์​พัฒนา​เด็กเล็ก​เทศบาลตำบล​โนนสวรรค์​ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ณ ศูนย์​พัฒนา​เด็กเล็ก​บ้านโนนสวรรค์​ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

 

 p1d58r905el6a1rq815sdo2i1c7d5  

         วันนี้ 5 มีนาคม 2562​ TK park Roi Et นำสื่อการเรียนรู้สร้างสรรค์และจัด​กิจ​กรร​มส่ง​เส​ริ​มการ​เรียนรู้​ภาษาอังกฤษ ให้กับน้องๆ ศูนย์​พัฒนา​เด็กเล็ก​บ้านโนนสวรรค์​ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด  

Read more: กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ณ ศูนย์​พัฒนา​เด็กเล็ก​บ้านโนนสวรรค์​ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ณ ศูนย์พัฒนา​เด็กเล็ก​ บ้านหนองนาหล้า อบต.โหรา อำเภออาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

 

 p1d58ro4l41qt5tga196qcdgg7l6  

         วันที่ 6 มีนาคม 2562​ อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด​ออกให้บริการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้​ ณ ศูนย์พัฒนา​เด็กเล็ก​ บ้านหนองนาหล้า อบต.โหรา อำเภออาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 

Read more: กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ณ ศูนย์พัฒนา​เด็กเล็ก​ บ้านหนองนาหล้า อบต.โหรา อำเภออาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด