Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

 

 
IMAGE พิธีปิดการแข่งขันกีฬาวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล
Monday, 21 October 2013
                                         วันที่ 22 สิงหาคม 2561 นายชาติชาย... Read More...
IMAGE พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล
Monday, 21 October 2013
                                         วันที่ 20  สิงหาคม 2561 นายชาติชาย... Read More...
IMAGE เปิดงาน ตลาดนัดวิชาการ เปิดประตูสู่อาเซียน โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม
Monday, 21 October 2013
                                         วันที่ 30 สิงหาคม 2561 นายชาติชาย... Read More...
IMAGE แถลงข่าวงานประมูลทะเบียนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด
Monday, 21 October 2013
                                         วันที่ 8  มีนาคม 2561 นายชาติชาย... Read More...
IMAGE โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคมรับการประเมินโรงเรียนพอเพียง
Monday, 21 October 2013
                   วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม... Read More...
IMAGE กิจกรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุ
Tuesday, 30 April 2019
                วันที่ 30 เมษายน 2562 อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด... Read More...
IMAGE กิจกรรมส่งมอบหนังสือ
Thursday, 01 August 2019
             วันนี้ 1 ส.ค. 2562 TK park Roi Et... Read More...
IMAGE อบจ.ร้อยเอ็ด พบประชาชน 21 ก.พ.61
Monday, 21 October 2013
                                          วันที่ 21 กุมภาพันธ์  2561... Read More...
IMAGE อบจ.ร้อยเอ็ด พบประชาชน 7 มีนาคม 2561
Monday, 21 October 2013
                                          วันที่ 7  มีนาคม  2561  กองการศึกษา... Read More...
IMAGE อบจ.ร้อยเอ็ดพบประชาชน วันที่ 14 มี.ค. 2561
Thursday, 01 March 2018
                                          วันที่ 14  มีนาคม  2561  กองการศึกษา... Read More...
IMAGE อบจ.ร้อยเอ็ดพบประชาชน วันที่ 19 ธันวาคม 2561
Monday, 19 November 2018
                                             วันที่ 19  ธันวาคม  2561... Read More...
IMAGE อบจ.ร้อยเอ็ดพบประชาชน วันที่ 28 พ.ย. 2561
Thursday, 29 November 2018
                                             วันที่ 28  พฤศจิกายน  2561... Read More...
IMAGE ปรับปรุงลอกทางระบายน้ำสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด
Monday, 21 October 2013
                                          วันที่ 13   มกราคม  2561  นายชาติชาย... Read More...
IMAGE โครงการ Introduction Course One ASIA One Goal
Monday, 21 October 2013
                                          วันที่ 5   มีนาคม  2561... Read More...

covid19

IMAGE โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
Friday, 23 August 2019
                วันที่  23  สิงหาคม 2562  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 Read More...
IMAGE โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
Wednesday, 27 February 2019
                 ระหว่างวันที่ 21 - 27 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายชาติชาย ชมเชี่ยวชาญ รองปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด รกน.ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นหัวหน้าคณะกรรมการประเมินเพื่อติดตาม และให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด... Read More...
IMAGE การประชุมพิจารณาคัดเลือก คัดสรรนักเรียน เพื่อรับพระราชทานทุน การศึกษา โครงการทุนการศึกษาฯ
Friday, 25 January 2019
                 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ นายธีรชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติพบปะคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในการประชุมพิจารณาคัดเลือก คัดสรรนักเรียน เพื่อรับพระราชทานทุน การศึกษา โครงการทุนการศึกษาฯ ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" รุ่นที่ 11... Read More...
IMAGE การประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 11
Friday, 15 February 2019
    วันที่ 15 กุมภาพันธ์ นายธีรชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติพบปะคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในการประชุมพิจารณาคัดเลือก คัดสรรนักเรียน เพื่อรับพระราชทานทุน การศึกษา โครงการทุนการศึกษาฯ ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562... Read More...
IMAGE ประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูในสังกัด อบจ.ร้อยเอ็ด (เชี่ยวชาญ)
Friday, 25 January 2019
           วันที่ 25 มกราคม 2562 ท่านชาติชาย ชมเชี่ยวชาญ รองปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ พร้อมคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ ประเมินผลงานทางวิชาการ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง   Read More...
IMAGE ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด
Tuesday, 22 January 2019
              วันที่ 22 มกราคม 2562 ท่านไกรศักดิ์ วรทัต ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะกรรมการจากหน่วยตรวจสอบภายใน ออกตรวจเยี่ยม ติดตามการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย การจัดทำบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษา พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา บรรยากาศเป็นไปอย่างเป็นกัลยาณมิตร Read More...
IMAGE อบรมการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ด้วย QR Code
Wednesday, 27 November 2019
          วันนี้ 27 พย. 2562. อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ไอที “อบรมการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ด้วย QR Code” ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 7 และ 8 จำนวน 187 คน ณ โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ โดยมีท่านชาติชาย ชมเชียวชาญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     Read More...
IMAGE กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ "My favourite animal
Thursday, 28 November 2019
            วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 (ช่วงเช้า) TK park Roi Et จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ "My favourite animal"ให้กับน้องๆ ศพด.บ้านโนนน้ำเงิน สังกัด อบต. หนองแวงควง อ. ศรีสมเด็จเครือข่ายของเรา      Read More...
IMAGE กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
Tuesday, 26 November 2019
            วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 (ช่วงเช้า) TK park Roi Et จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ "My favourite animal"ให้กับน้องๆ ศพด. หนองคูโคกขุมดิน สังกัด อบต. หนองแวงควง อ. ศรีสมเด็จเครือข่ายของเรา      Read More...
IMAGE ต้อนรับผู้บริหารข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
Friday, 22 November 2019
            วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น. นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายคม กนกนภากุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ต้อนรับผู้บริหารข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี มาศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดยนายสมัคร... Read More...
IMAGE อบรมการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ด้วย QR Code
Wednesday, 20 November 2019
            20 พ.ย. 62 TK park Roi Et จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ไอที "อบรมการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ด้วย QR Code " รุ่นที่ 5-6 ณ โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 145 คน      Read More...

Home

กิจ​กรร​มส่ง​เส​ริ​มการ​เรียนรู้​ภาษาอังกฤษ

 

 p1dgmlj432fup1lvk17kh2m9e3je  

       วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 TK park Roi Et ออกให้บริการโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ และนำสื่อการเรียนรู้สร้างสรรค์พร้อมจัด​กิจ​กรร​มส่ง​เส​ริ​มการ​เรียนรู้​ภาษาอังกฤษ ให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านตลาดไชย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 

Read more: กิจ​กรร​มส่ง​เส​ริ​มการ​เรียนรู้​ภาษาอังกฤษ

กิจกรรมส่งมอบหนังสือ

 

 p1dj6ev63o1etcpk1aqjb9f6fb5  

       วันนี้ 1 ส.ค. 2562 TK park Roi Et ออกส่งมอบหนังสือและติดตามการดำเนินกิจกรรมอ่านหนังสือให้ครูฟังวันละหน้าให้กับ ร.ร.ในสังกัด อบจ.ร้อยเอ็ด

Read more: กิจกรรมส่งมอบหนังสือ

มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ โครงการแข่งขันทักษะวิชาการคนเก่งทุ่งกุลาสู่อาเซียน

 

 p1dj6f0m491kjj1i8s1rut6pc1bs45  

      วันที่ 14 สิงหาคม 2562 อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด ร่วมจัดบูธนิทรรศการ ในงาน “มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ โครงการแข่งขันทักษะวิชาการคนเก่งทุ่งกุลาสู่อาเซียน” ณ. โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ อ. เกษตรวิสัย จ. ร้อยเอ็ด

Read more: มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ โครงการแข่งขันทักษะวิชาการคนเก่งทุ่งกุลาสู่อาเซียน

โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่

 

 p1dj6f1q34gdh1mbv1h3e7br8qbc  

      วันที่ 15 สิงหาคม 2562 TK park Roi Et ออกให้บริการโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ และนำสื่อการเรียนรู้สร้างสรรค์พร้อมจัด​กิจ​กรร​มส่ง​เส​ริ​มการ​เรียนรู้​ภาษาอังกฤษ ให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านจาน อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด

Read more: โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่

นิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

 

 p1dj6f4nsm13ucmiocd83de1mh0a  

       วันที่ 16-17 สิงหาคม 62 อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด (TK park Roi Et) อบจ.ร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

Read more: นิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

จัดนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 

 p1dj6f3k0st62gdi1um818bhcqi4  

      วันที่ 19-20 สิงหาคม 62 อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด (TK park Roi Et) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

Read more: จัดนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนผู้สูงอายุ ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี

 

p1dj6f5jhf1f35kkk1fs41fgf3hl9   

      วันที่ 22 สิงหาคม 2562 อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด( TK park Roi Et ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนผู้สูงอายุ ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี โดยท่านคม กนกนภากุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
โดยอุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ต. มะอึ ดังนี้
1. กิจกรรมประดิษฐ์ “มาลัยมะกรูดหอมใบเตย”
2.กิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ ผ่านเกมการศึกษา “บิงโกสุขสมวัย”
3. ชมภาพยนตร์ 3 มิติ

Read more: ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนผู้สูงอายุ ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี

นิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ในงาน “ตลาดนัดวิชาการ เปิดประตูสู่อาเซียน 2019” ณ โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม อ. พนมไพร จ. ร้อยเอ็ด

 

p1dkkc8va51equa7u14hasf1flb4  

      วันที่ 29 สิงหาคม 62 อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด (TK park Roi Et) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ในงาน “ตลาดนัดวิชาการ เปิดประตูสู่อาเซียน 2019” ณ โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม อ. พนมไพร จ. ร้อยเอ็ด

Read more: นิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ในงาน “ตลาดนัดวิชาการ เปิดประตูสู่อาเซียน 2019” ณ...

ต้อนรับนักเรียน ครู และบุคลากร จากโรงเรียนอนุบาลพระกุมาร

 

p1dkkdbv9g1ck2sad1b4193j1jns5  

      

วันที่ 12 กันยายน 2562 อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด (TK park Roi Et) ต้อนรับนักเรียน ครู และบุคลากร จากโรงเรียนอนุบาลพระกุมารร้อยเอ็ด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 250 คน และจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ดังนี้

 

1. กิจกรรมเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ Merge cube พร้อมประดิษฐ์ กล่อง Merge cube
2.กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เรื่อง เฟิร์น พืชดึกดำบรรพ์
(ชุดนิทรรศการได้รับความอนุเคาะห์จากสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park)
3. ชมภาพยนตร์ 3 มิติ

 

Read more: ต้อนรับนักเรียน ครู และบุคลากร จากโรงเรียนอนุบาลพระกุมาร

จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในงานเปิดบ้านวิชาการเหล็กพิทย์

 

p1dl3mu78gp351eio1calgr4gph6  

      

        13 ก.ย. 62 TK park Roi Et ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในงานเปิดบ้านวิชาการเหล็กพิทย์ ณ ร.ร.ขี้เหล็กพิทยาคม โดยได้รับเกียรติจากท่านคม กนกนภากุล รองนายก อบจ.ร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีเปิด