Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

 

 

e-book

ชื่อผลงาน  :  ชุดฝึกปฏิบัติโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

                      ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้จัดทำ      :  นางปาริชาติ  ซาชิโย  ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม

 

 

ชุดฝึกปฏิบัติโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

    

 2shot
 3shot  4shot
 5shot  6shot
 7shot  8shot