Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

 

 

ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

 

p1ctc7rrcr16416lpicj1cim1c2i7  

 

              วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561  เวลา 14.00 น. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด เพื่อแจ้งนโยบาย ติดตามการปฏิบัติงาน และปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติราชการ พร้อมรับทราบปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานเพื่อหาแนวทางแก้ไข เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร