Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

 

 

กิจกรรมการฝึกอบรมเกี่ยวกับการให้บริการที่พักและการใช้งานแพลตฟอร์ม Airbnb

 

 p1cutcskfe7jb1n1l1mmp12s31lik6  

    วันที่ 12 ธันวาคม 61 สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเกี่ยวกับการให้บริการที่พักและการใช้งานแพลตฟอร์ม Airbnb และการให้บริการที่พักด้วยมาตรฐานสากล ณ ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด