Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

 

 

โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด

 

 p1d4paqcg05go123h103c5p11mqp20  

           ระหว่างวันที่ 21 - 27 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายชาติชาย ชมเชี่ยวชาญ รองปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด รกน.ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นหัวหน้าคณะกรรมการประเมินเพื่อติดตาม และให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด อบจ.ร้อยเอ็ด ให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษา