02/27 2019

โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด

 

 p1d4paqcg05go123h103c5p11mqp20  

           ระหว่างวันที่ 21 - 27 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายชาติชาย ชมเชี่ยวชาญ รองปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด รกน.ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นหัวหน้าคณะกรรมการประเมินเพื่อติดตาม และให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด อบจ.ร้อยเอ็ด ให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษา

View the embedded image gallery online at:
http://www.edu101.pao-roiet.go.th/index.php/en/rss/168-2019-02-28-06-10-08?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigProGalleriafa35bbbe23