03/04 2018

ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2561

 

  p1cdm3jibcanf1f4cupj1ivb14r38 

         

                                        วันที่  17 พฤษภาคม 2561 นายชาติชาย ชมเชี่ยวชาญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รกน.ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุมข้าราชการ และพนักงานจ้าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำเดือน เพื่อแจ้งนโยบาย และปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติราชการ พร้อมรับทราบปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานเพื่อหาแนวทางแก้ไข เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรนั้น กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

 

 

                               

View the embedded image gallery online at:
http://www.edu101.pao-roiet.go.th/index.php/en/rss/69-meeting8-61?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigProGalleria710d576a6f