Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

 

 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

 

p1cn5vij3f1u4k1u341k428pidb86  

       วันที่  8  กันยายน  2561 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหาส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

 

Read more: โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

 

p1cpbalnnn14pk1gs7st6vf31ra66  

       ในระหว่างวันที่  24  กันยายน  - 8 ตุลาคม 2561 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหาส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ได้ออกตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

 

Read more: การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561

 

p1cskqp253am4huvtfhm63lsao  

       วันที่ 15  พฤศจิกายน 2661 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจัดการสอบแข่งขันวัดทักษะความรู้ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ดำเนินการสอบแข่งขันใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อคัดเลือกตัวแทนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมการแข่งขันในระดับจังหวัด 

 

Read more: โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561

ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2561

 p1c8276inahhj1jufs5jim5ui87

   

         

                          วันที่ 8   มีนาคม  2561  นายชาติชาย  ชมเชี่ยวชาญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมบุคลากรภายในกองการศึกษาฯ เพื่อมอบนโยบาย และติดตามการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา

 

Read more: ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2561

แห่กัณฑ์หลอนงานประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561

 

   

         p1c7pvk15c1sva1rq61fqh12j5r29

                          วันที่ 4   มีนาคม  2561  นายทัศนัย  ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมงานประเพณีบุญผะเหวดประจำปี 2561 

 

Read more: แห่กัณฑ์หลอนงานประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

 

  p1cdgqe76ml3b1tbpdup11s0hss7 

         

                                        วันที่  14  พฤษภาคม 2561   นายมังกร  ยนต์ตระกูล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ  ห้องประชุม  อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด

 

 

 

 

Read more: โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561