Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

 

 

ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2561

 

  p1cdm3jibcanf1f4cupj1ivb14r38 

         

                                        วันที่  17 พฤษภาคม 2561 นายชาติชาย ชมเชี่ยวชาญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รกน.ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุมข้าราชการ และพนักงานจ้าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำเดือน เพื่อแจ้งนโยบาย และปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติราชการ พร้อมรับทราบปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานเพื่อหาแนวทางแก้ไข เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรนั้น กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

 

 

Read more: ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2561

การประชุมเพื่อติดตามการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

 

  p1ce09t5sf1sa31hj31qec1n1sqpi5 

         

                     วันที่ 18 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ฝ่ายนิเทศและประเมินผลการศึกษา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดการประชุมเพื่อติดตามการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ณ. ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายชาติชาย ชมเชี่ยวชาญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รกน.ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ พบปะและให้แนวทางการจัดการศึกษาแก่คณะครูที่เข้าร่วมประชุม               

 

 

Read more: การประชุมเพื่อติดตามการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.มะอึ

 

  p1ceq3878m13sc1ka1q8urpu93c4 

         

                     วันที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๖๑ อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการประจำตำบลมะอึ จำนวน ๗๐ คน และผู้ดูแลผู้สูงอายุ จำนวน ๕ คน

 

Read more: ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.มะอึ

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ไอที หลักสูตร "การสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ ด้วย QR Code"

 

 p1clanhf0ochn4178bc17hb1arag  

         

                     วันที่ 20 สิงหาคม ๒๕๖๑  อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด ดำเนินการจัดอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ไอที หลักสูตร "การสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ ด้วย QR Code" ที่ รร.ขี้เหล็กพิทยาคม  อ.อาจสามารถ โดยมีท่านรองชาติชาย ชมเชี่ยวชาญ รองปลัด อบจ.ร้อยเอ็ดที่เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ โดยมีผู้เข้าอบรมเป็นนักเรียน และบุคลากรครู จำนวน 100 คน

 

Read more: กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ไอที หลักสูตร "การสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ ด้วย QR Code"

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ไอที หลักสูตร "การสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ ด้วย QR Code" โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์

 

 p1cld8jgfpppm1sq61qp18v51si56  

         

                     วันที่ 21 สิงหาคม 2561 อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด ดำเนินการจัดอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ไอที หลักสูตร "การสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ ด้วย QR Code" ที่ รร.ทุ่งกุลาประชานุสรณ์  อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โดยมีท่านทัศนัย  ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ท่านชาติชาย  ชมเชี่ยวชาญ รองปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด รกน.ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้เข้าอบรมเป็นนักเรียน และบุคลากรครู จำนวน 100 คน

 

Read more: กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ไอที หลักสูตร "การสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ ด้วย QR Code"...

พิธีอัญเชิญพระอุปคุตงานประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561

 

   

         p1c7q1011316j31mknrj1c8r1ehr4

                          วันที่ 2  มีนาคม  2561  คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีอัญเชิญพระอุปคุตงานประเพณีบุญผะเหวดประจำปี 2561 

 

Read more: พิธีอัญเชิญพระอุปคุตงานประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561